top of page

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správce osobních údajů Hledám Učitele z.s., IČ 07471424, se sídlem Andersenova 399/10 Praha 10 10200, vedeným u Městského soudu v Praze pod vložkou L a sp. z. 70856, (dále jen "správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v soulado s právními předpisy ČR i předpisy EU platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 
   

 2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů", resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 24. května 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"). Učely, pro které správce osobní údaje zpracovává jsou dále vymezeny. 
   

 3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje primárně prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.hledam-ucitele.cz/ (dále jen "webové stránky") 
   

 4. Tyto zásady správce vydává proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu. 
   

 5. Kontaktní údaje správce jsou
  email: anicka@hledam-ucitele.cz

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 • plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

  2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení klientovy objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících z poskytnutí služby, ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příp. adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro poskytnutí služby, uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 1. Ze strany správce může dojít k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním klient poskytl svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající z poskytnutí služby a ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu či poskytování služeb). 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby/strany 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb,

 • podílející se na evidenci podkytování služeb,

 • podílející se na zajištění provozu služeb,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb. 

 

VI.

 Práva klienta

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

bottom of page